Önüm merkezi

Eddingorgan-düşek üçin 100% pagta mata

Gysga düşündiriş:

Pagta ýorgan matasy, ýumşaklygy, dem almagy we çydamlylygy sebäpli düşek üçin iň meşhur seçimdir.Pagta zawodyndan alnan tebigy süýümlerden ýasalýar.Pagta ýorgan-düşek mata, gijäniň dowamynda salkyn we rahat bolmaga kömek edýän ajaýyp çyglylyk häsiýetlerine eýedir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Stil saýlamak

aasf

Önümiň görkezilmegi

ÖNÜMLER

GÖRNÜŞ

GFF_7607
GFF_7607
GFF_7521.
GFF_7550

Bu element hakda

Pagta ýorgan mata, ony meşhur saýlaýan birnäçe aýratynlyk bar:

1255184812832_hz_myalibaba_web8_36683 (1)

Softumşaklyk:Pagta ýumşak we tekiz gurluşy bilen tanalýar, derä rahat we rahat duýgy berýär.
Dem alyş:Pagta ýokary dem alýan mata bolup, howanyň aýlanmagyna we çyglylygyň bugarmagyna mümkinçilik berýär, bu bedeniň gyzgynlygyny kadalaşdyrmaga we uky wagtynda aşa gyzmagyň öňüni almaga kömek edýär.

Absorbency:Pagta oňat siňdirişe eýe bolup, bedeniň çyglylygyny netijeli ýok edýär we gijäniň dowamynda gurak saklaýar.
Çydamlylygy:Pagta, hilini ýitirmezden ýa-da çalt könelmezden yzygiderli ulanylmaga we ýuwulmaga ukyply güýçli we çydamly mata.

GFF_7524
GFF_7564

Allergiýa üçin amatly:Pagta gipoallergen bolup, allergiýa ýa-da duýgur deri bolanlar üçin ajaýyp saýlama bolýar, sebäbi gaharjaňlyga ýa-da allergiki täsirlere sebäp bolmaýar.
Easyönekeý ideg:Pagta ideg etmek aňsat we maşyn bilen ýuwulyp, ýykylyp guradylyp, yzygiderli saklamaga amatly bolýar.

Köpdürlüligi:Pagta ýorgan-düşekleri dürli dokma we sapak sanlarynda bolýar, galyňlygy, ýumşaklygy we tekizligi boýunça dürli islegleri hödürleýär.

dostlar_ýumeko_bed_linens_pillow_cover_01

Pagta listleri: Her inedördül dýuýmdaky sapaklaryň sanyna degişli dürli sapak sanlarynda pagta listlerini tapyp bilersiňiz.Threadokarky sapak sanlary adatça has ýumşak we has kaşaň duýgy bilen baglanyşyklydyr.100% pagta diýlip ýazylan ýa-da "pagta perkale" ýa-da "pagta sateen" ýaly terminleri gözläň.Percale listleri gysga, salkyn duýga eýe, doýgun listler bolsa tekiz we ajaýyp görnüşe eýe.

Pagta ýorgan örtükleri: ýorgan örtükleri, ýorgan goýmak üçin gorag halatlarydyr.100% pagta ýaly dürli matalarda gelýär.Pagta ýorgan örtükleri dem almagy we aňsat tehniki hyzmaty hödürleýär, sebäbi öýde ýuwup we guradyp bolýar.

Pagta düşekleri ýa-da rahatlaýjylar: 100% pagtadan ýasalan düşekler we rahatlaýjylar ýeňil, dem alýan we ähli pasyllar üçin amatly.Gaty agyr bolmazdan ýylylygy üpjün edýär, tebigy we dem alýan düşek görnüşini halaýanlar üçin ideal edýär.

Pagta ýorganlar: Pagta ýorganlar köp taraply we has yssy howada ýeke ýa-da sowuk aýlarda beýleki düşekler bilen gatlakda ulanylyp bilner.Adatça ýeňil, ýumşak we ideg etmek aňsat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • BaglanyşyklyÖNÜMLER