Önüm merkezi

Custörite fermuar ýadyň köpükli düşek düşegi

Gysga düşündiriş:

Düşek örtügi / örtük, düşegiňizi zyýandan goramak üçin, we tozan çybyklary we ýorgan düşekleri ýaly allergenlerden goramak üçin düşegiňizi 6 tarapdan doly gurşap alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jik maglumat

Önümiň ady Ziprli düşek örtügi
C düzümi + Okarky + Serhet + Aşak
Ölçegi Ekizler: 39 "x 75" (99 x 190 sm);Doly / goşa: 54 "x 75" (137 x 190 sm);

Şa aýal: 60 "x 80" (152 x 203 sm);

Patyşa: 76 "x 80" (198 x 203 sm);

Ölçegi düzülip bilner

Funksiýa Suw geçirmeýän, allergiýa garşy, çekmä garşy, tozana garşy ...
Mysal Mysal üçin

Önümiň görkezilmegi

ÖNÜMLER

GÖRNÜŞ

düşek örtügi (1)
düşek örtügi (1)
düşek örtügi (2)
düşek örtügi (2)

Bu element hakda

Döş örtügi, adatça, düşegiňiz üçin goşmaça gorag we rahatlygy üpjün edip biljek birnäçe aýratynlyga eýedir.

1MO_0524

Bölünip bilinýän:Dem alýan düşek örtügi howanyň erkin aýlanmagyna mümkinçilik berýär, bu temperaturany kadalaşdyrmaga we çyglylygyň we yslaryň döremeginiň öňüni alyp biler.

Arassalamak aňsat:Düşek örtükleriniň köpüsi maşynlary ýuwup, arassaçylygy we arassaçylygy aňsatlaşdyrýar.

Ygtybarly Fit:Elastik burçlar ýa-da oturdylan listler bilen düşegiň örtügini gözläň we düşegiňize berk ýapyşmagyny we süýşürilmegini üpjün ediň.

Çydamly:Qualityokary hilli düşek örtügi berk bolmaly we görnüşini ýa-da täsirliligini ýitirmän yzygiderli ulanmaga we ýuwulmaga çydamly bolmaly.

1MO_0538

Kwilted vs. Quilted däl örtük

Dürli müşderä düşekli we düşeksiz düşek örtügini hödürleýäris.Iki görnüşli gapagyň arasyndaky tapawut üçin aşakdaky tablisany barlap bilersiňiz.

  Oturyldy Düşünmedik
Bahasy Düşekli düşekler, düşeksiz düşeklerden has gymmat. Düşünmedik, düşekden arzan.
Rahatlyk Softumşadylandan soň, düşekli düşekler gaty amatly we uzak dowam edýär. Oturylmadyk, deňeşdirilende has berk rahatlyk bar.
Bounce Düşekli düşekler birneme bökmegi üpjün edýär. Düşülmedik örtükler az dykyz, şonuň üçin jynsy gatnaşyklary birneme tolgundyryp bilýän has köp dykyzlygy bar.
Seresaplyk Oturmak tegmilleri aýyrmagy kynlaşdyrýar, ýöne düşegiňizi goraýjy bilen gorasaňyz, bu mesele däl. Düşülmedik düşeklere ideg etmek has aňsat, sebäbi çygly mata bilen aňsatlyk bilen süpürilip bilner.
Allergiki we gyjyndyrma sebäp bolýar Düşekli düşegiň ýapyk görnüşi tozan çybyklarynyň düşegiň içine girmeginiň we gahar-gazabyň döremeginiň öňüni alýar.Düşülmedik düşek bilen deňeşdirilende, düşek has dem alýar we ýylylygyň derejesini peseltmäge kömek edýär.  
Firma Düşekli düşekler düşege goşmaça ýumşaklyk goşup biler.Şonuň üçin şeýle düşekler düşek dällere garanyňda has ýumşakdyr. Düşülmedik düşek has berk uky hödürleýär we açyk rulon pru springina ulgamlary bilen hiç hili kynçylyksyz ulanylyp bilner.Şeýle-de bolsa, jübüsiniň çeşmeleriniň dogry işlemegi üçin matanyň örtügini aýyrmaly bolar, bu önümiň dowamlylygyny ep-esli peseldýär.
Temperatura Düşekli örtükler, adatça has ýyly bolýar, sebäbi has köp material bolýar we adatça ýadyň köpüginde ýa-da eýýäm has yssy bolan poliuretan köpükli düşeklerde ulanylýar. Düşülmedik örtükler has amatly saýlawdyr, sebäbi has uly şemallaşdyrmaga mümkinçilik berýän inçe materiallardan gurlupdyr.Bu düşegiň sowuk ýerini ösdürýär.

  • Öňki:
  • Indiki: