Önüm merkezi

Jübüt quakard trikota Mat matasy

Gysga düşündiriş:

Jübüt quakkard trikota mat düşek matasy, düşegiň ýokarky gatlagy üçin ulanylýan dokma görnüşidir.Iki gapdaly nagyşly tersine matany döredýän goşa quakkard trikota techni usuly bilen öndürilýär.Bu usul, dürli dizaýnlary we nagyşlary döretmäge mümkinçilik berýär, düşek öndürijilerine önümleriniň estetiki özüne çekijiligi taýdan köp çeýeligi berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Jübüt quakkard trikota mat matras matasy rahatlygy we stili hödürleýän köpugurly we ýokary hilli dokma.Onuň ýumşaklygy, uzynlygy we berkligi ony rahat we goldaýan uky ýüzüni üpjün edýän ýokary derejeli önümleri döretmek isleýän düşek öndürijileri üçin meşhur saýlama edýär.

Önümiň görkezilmegi

ÖNÜMLER

GÖRNÜŞ

dispalys (1)
dispalys (2)
dispalys (3)
dispalys (4)

Bu element hakda

Jübüt quakkard trikota mat matras matanyň birnäçe aýratynlygy bar, ony düşek öndürijileri üçin meşhur saýýar.Käbir esasy aýratynlyklar:

Jübüt quakard trikota Mat matasy mata (2)

Tersine dizaýn
Jübüt quakkard trikotaj iki tarapynda nagyşly mata öndürýär, şonuň üçin düşek uzaldylan köýnek üçin agdarylyp bilner.

Softumşak we amatly
Mata ýumşaklygy we rahatlygy bilen oňaýly uky ýüzüni üpjün edýär.

Jübüt quakard trikota Mat matasy mata (1)
Jübüt quakard trikota Mat matasy (4)

Giň we çydamly:
Jübüt quakkard trikota mat matras matasy uzyn we çydamly bolup, bedeniň konturyna laýyk gelmäge we gysylansoň öňki görnüşine gaýdyp gelmäge mümkinçilik berýär.

Dem alýan
Mata dem aljak bolup, howanyň aýlanmagyna we uky wagtynda aşa gyzmagynyň öňüni almaga mümkinçilik berýär.

Jübüt quakard trikota Mat matasy mata (3)
Jübüt quakard trikota Mat matasy mata (6)

Çydamly
Mata ýokary hilli materiallardan ýasalyp, yzygiderli ulanylmagyna çydamly bolup, düşek öndürijileri üçin çydamly saýlama bolýar.

Nagyşlaryň we dizaýnlaryň dürlüligi
Jübüt quakkard trikotaj, dürli nagyşlary we dizaýnlary döretmäge mümkinçilik berýär, düşek öndürijilerine önümleriniň estetiki özüne çekijiligi taýdan köp çeýeligi üpjün edýär.

Jübüt quakard trikota Mat matasy mata (5)

  • Öňki:
  • Indiki: