Önüm merkezi

Funksiýa trikota Mat matasy

Gysga düşündiriş:

Specialörite görnüşli ýüplükden ýa-da jel materiallaryndan öndürilen trikota mat matras matalary, umumy uky hilini we abadançylygyny ýokarlandyrmaga kömek edip biljek sowatmak, çyglylyk we basyş ýeňillikleri ýaly birnäçe peýdany üpjün etmek üçin niýetlenendir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Trikota mat düşek matalarynda ulanylýan ýörite ýüplükleriň we jelleriň käbir görnüşleri: sowadyş, sowadyjy, bakteriýa garşy, bambuk we Tencel.

Önümiň görkezilmegi

ÖNÜMLER

GÖRNÜŞ

aloe vera
bambuk (1)
sowatmak
coolmax

Bu element hakda

Dokalan quakkard matasy ony beýleki matalardan tapawutlandyrýan birnäçe aýratynlyga eýedir.Käbir esasy aýratynlyklar:

Güneş

Güneş
Teijin SUNBURNER, Japaneseaponiýanyň himiýa kompaniýasy Teijin tarapyndan öndürilen ýokary öndürijilikli düşek matasynyň markasy.Mata, dem alyş, çyglylygy dolandyrmak we çydamlylyk ýaly birnäçe peýdany üpjün etmek üçin niýetlenendir.
Teijin SUNBURNER ýokary öndürijilikli dokma önümini döredýär.Mata, adatça el degirmek üçin ýumşak we ýokary dem alýan, bedeniň gyzgynlygyny sazlamaga we rahat uky gurşawyny üpjün etmäge niýetlenendir.
Teijin SUNBURNER rahatlyk artykmaçlyklaryndan başga-da, çyglylygy ýuwmak üçin niýetlenendir, bu bedeniň derini we çyglylygyny ýok edip, ukynyň üstüni arassa we gurak saklamaga kömek edip biler.

Coolmax
“Coolmax”, “Lycra” kompaniýasy (ozal Dupont Tekstil we Interiors, soň Invista) tarapyndan işlenip düzülen we satylan poliester matalaryň bir hatarynyň markasydyr.
“Coolmax” çyglylygy ýok etmek we sowatmak täsirini üpjün etmek üçin niýetlenendir, beden işjeňligi ýa-da ýyly şertlerde bedeniň gyzgynlygyny kadalaşdyrmaga kömek edýär.
Poliester hökmünde ortaça gidrofobiki, şonuň üçin az suwuklygy siňdirýär we has çalt guraýar (pagta ýaly siňdiriji süýümler bilen deňeşdirilende).“Coolmax”, dört kanally süýümli dizaýny ulanýar, bu çyglylygy deriden uzaklaşdyrmaga we has aňsat bugaryp bilýän has uly ýerlere ýaýratmaga kömek edýär.Bu ulanyjynyň sowuk we gurak bolmagyna kömek edýär, oňaýsyzlyk we ýylylyk bilen baglanyşykly kesel töwekgelçiligini azaldýar.

coolmax
sowatmak

Sowatmak
Trikota mat matras matany sowatmak, uky wagtynda bedeniň gyzgynlygyny kadalaşdyrmak üçin döredilen materialyň bir görnüşidir.Adatça bedendäki çyglylygy we ýylylygy ýok etmek üçin ýörite döredilen ýokary tehnologiýaly süýümleriň kombinasiýasyndan ýasalýar.
Trikota mat düşek matasynyň sowadyş aýratynlyklary, bedeniň ýylylygyny siňdirýän we ýatýan ýerinden uzaklaşdyrýan sowadyjy jelleri ýa-da faza üýtgeýän materiallary ulanmak ýaly dürli usullar arkaly gazanylýar.Mundan başga-da, käbir sowadyjy trikota m matras matalar howa akymyny we dem alyş ukybyny ýokarlandyrýan, howa çalşygyny we ýylylygyň ýaýramagyny üpjün edýän ýörite dokma ýa-da gurluşyk bolup biler.
Trikota mat matras matany sowatmak, gijeki derleri ýa-da uky wagtynda aşa gyzmagy başdan geçirýänler üçin ajaýyp wariant bolup biler, sebäbi bu bedeniň gyzgynlygyny kadalaşdyrmaga we gijäniň has rahat we rahat ukusyny ýokarlandyryp biler.

Proneem
PRONEEM fransuz markasy.PRONEEM matasy, efir ýaglarynyň we ösümlik ekstraktlarynyň eýeçilik formulasy bilen bejerilýän pagta, poliester we poliamid ýaly tebigy we sintetiki süýümleriň garyndysy bilen ýasalýar.
PRONEEM trikota mat düşek matasy tozan çybyklaryny we beýleki allergenleri ýok etmek üçin niýetlenendir, şol bir wagtyň özünde bakteriýalara we kömeleklere garşy tebigy päsgelçilik döredýär.Matany bejermekde ulanylýan efir ýaglary we ösümlik ekstraktlary zäherli däl we adam üçin howpsuz.
Allergene garşy häsiýetlerinden başga-da, PRONEEM trikota mat matras matasy hem ýumşak, amatly we dem almak üçin niýetlenendir.Mata berk we uzak dowam edýär.
Umuman aýdanyňda, PRONEEM trikota mat matras matasy, allergenlerden goramagyň tebigy we täsirli usulyny gözleýänler üçin ýumşak we amatly düşek ýüzüniň artykmaçlyklaryndan peýdalanýanlar üçin gowy saýlaw bolup biler.

proneem
37.5 Tehnologiýa

37.5 Tehnologiýa
37.5 tehnologiýa, Cocona Inc. kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen eýeçilik tehnologiýasydyr. Tehnologiýa, uky wagtynda temperaturany we çyglylygy kadalaşdyrmak, güýçlendirilen rahatlygy we öndürijiligi üpjün etmek üçin döredildi.
37.5 tehnologiýa, adam bedeni üçin iň amatly çyglylyk 37,5% diýen ýörelgä esaslanýar.Tehnologiýa matanyň ýa-da materialyň süýümlerine salynýan tebigy işjeň bölejikleri ulanýar.Bu bölejikler çyglylygy ele almak we boşatmak üçin döredilip, bedeniň töweregindäki mikroklimaty kadalaşdyrmaga we amatly temperatura we çyglylyk derejesini saklamaga kömek edýär.
Eddingorgan-düşek önümlerinde 37.5 tehnologiýa, dem alyş ukybyny gowulaşdyrmak, çyglylygy ýokarlandyrmak we has çalt guratmak ýaly birnäçe peýdany üpjün etmek üçin ulanylýar.Tehnologiýa, has sowuk şertlerde ýylylygy we izolýasiýany üpjün etmek bilen bir hatarda, ýyly şertlerde ulanyjyny sowuk we gurak saklamaga kömek edip biler.

Ysyň bozulmagy
Ysyň döwülmegi trikota mat matras mat, der, bakteriýalar we beýleki çeşmelerden döreýän ýakymsyz yslary ýok etmek ýa-da azaltmak üçin döredilen dokma görnüşidir.
Trikota mat matadan ýasalan mata matasynda ulanylýan yslara garşy ergin, adatça ys döredýän bakteriýalary we birleşmeleri döwmäge we zyýansyzlandyrmaga kömek edýän işjeň serişdeleri öz içine alýar.Bu, uky gurşawyny arassa we täze saklamaga, ýakymsyz yslaryň döremek howpuny azaltmaga we has rahat uky ösdürmäge kömek edip biler.
Ysy azaldýan aýratynlyklardan başga-da, ysy döwmek trikota mat matras matasy, güýçlendirilen dem alyş, çyglylygy we çydamlylygy ýaly beýleki peýdalary hem berip biler.Mata adatça ýumşak we amatly bolup, oňaýly we rahat uky ýüzüni üpjün edýär.

ysyň bölünmegi
anion

Anion
Anion trikota mat matras matasy, saglyga peýdaly peýdalary üpjün etmek üçin negatiw ionlar bilen bejerilýän dokma görnüşidir.Ativearamaz ionlar, bir ýa-da birnäçe elektron gazanyp, olara otrisatel zarýad berýän atomlar ýa-da molekulalardyr.Bu ionlar tebigy ýagdaýda daşky gurşawda, esasanam şarlawuklaryň golaýynda ýa-da tokaýlarda bolýar.
Düşeklerde anion bilen bejerilen matalaryň ulanylmagy, negatiw ionlaryň howanyň hilini ýokarlandyrmaga, dynç almagy we stres we aladany azaltmaga kömek edip biljekdigi baradaky teoriýa esaslanýar.Anion bilen bejerilen matalary goldaýanlaryň käbiri, immunitetini ýokarlandyrmaga, akyl taýdan aýdyňlygy ýokarlandyrmaga we umumy abadançylygy gowulaşdyryp biljekdigini öňe sürýärler.
Anion trikota mat matras mata, adatça poliester, pagta we bambuk ýaly sintetiki we tebigy süýümleriň garyndysyndan ýasalýar, eýeçilik prosesi bilen negatiw ionlar bilen bejerilýär.Mata uky wagtynda bedeniň gyzgynlygyny sazlamaga kömek edýär.

Uzak infragyzyl
Uzak infragyzyl (FIR) trikota mat düşek matasy, ýörite örtük bilen bejerilen ýa-da FIR çykarýan materiallar bilen sepilen dokma görnüşidir.Uzak infragyzyl şöhlelenme, adam bedeni tarapyndan çykýan elektromagnit şöhlelenmesiniň bir görnüşidir.
Zyňylýan radiasiýa bedene çuňňur aralaşyp, aýlanyşygy ösdürip, öýjükleriň işleýşini gowulaşdyryp we saglyga peýdaly bolup biler.FIR bejergisiniň käbir peýdalary agyryny azaltmak, ukynyň hilini gowulaşdyrmak, çişmegi peseltmek we immunitetiň güýçlendirilmegi ýaly zatlary öz içine alýar.

uzak infragyzyl
Funksiýa trikota Mat matasy (2)

Bakteriýa garşy
Bakteriýalara garşy trikota mat düşek matasy, ýörite himiki maddalar bilen bejerilýän ýa-da bakteriýalaryň, kömelekleriň we beýleki mikroorganizmleriň ösmeginiň öňüni almak üçin gutarýan dokma görnüşidir.Matanyň bu görnüşi köplenç infeksiýanyň ýaýramagynyň öňüni almak we kesel töwekgelçiligini azaltmak üçin saglygy goraýyş şertlerinde, öý dokma önümlerinde we düşeklerde ulanylýar.
Trikota mat düşek matasynyň bakteriýa garşy häsiýetleri, adatça, mata salynýan ýa-da örtük hökmünde ulanylýan triklosan, kümüş nanobölejikler ýa-da mis ionlary ýaly himiki serişdeleri ulanmak arkaly gazanylýar.Bu himiki maddalar öýjük diwarlaryny ýa-da mikroorganizmleriň membranalaryny bozup, köpelmeginiň we ýokaşmagyna sebäp bolup işleýär.
Bakteriýalara garşy trikota mat düşek matasy, uky gurşawynda arassaçylyk we arassaçylyk bilen gyzyklanýan her bir adam üçin, esasanam ýaşy, keseli ýa-da şikesleri sebäpli ýokaşma howpy has ýokary bolanlar üçin gowy saýlaw bolup biler.

Mör-möjek
Mör-möjeklere gözegçilik tehnologiýasy düşek matasy, ýorgan düşekleri, tozan çybyklary we beýleki zyýan berijiler ýaly mör-möjekleri ýok etmek ýa-da gözegçilikde saklamak üçin niýetlenen düşek dokma görnüşidir.Mata görnüşi, mör-möjeklere garşy päsgelçilik döredýär, düşegiň näsazlygynyň öňüni almaga we tozan çybyklary sebäpli döreýän allergiki täsirleri azaltmaga kömek edip biler.
Mör-möjeklere gözegçilik tehnologiýasy düşek matasy, uky arassaçylygynyň gowulaşmagy we tozan çybyklary sebäpli döreýän allergiki täsirliligiň peselmegi ýaly birnäçe peýdany üpjün edip biler.Matada ulanylýan insektisid ýa-da tebigy zyýan beriji infestasiýalaryň öňüni almaga we has arassa uky gurşawyny üpjün edip biler.

mör-möjek
mintfresh

Täze nan
Yalpak trikota mat matras matasy, täze we güýçlendiriji ys bermek üçin nan ýagy ýa-da beýleki tebigy nan ekstraktlary bilen bejerilýän dokma görnüşidir.Bu mata köplenç düşekde we öý dokma önümlerinde, şeýle hem saglygy goraýyş şertlerinde dynç almagy, stressi azaltmak we rahatlandyryjy uky gurşawyny üpjün etmek üçin ulanylýar.
Yalpak täze trikota mat matras matada ulanylýan nan ýagy, adatça sowadyjy we köşeşdiriji aýratynlyklary bilen tanalýan narpyz ösümliginiň ýapraklaryndan alynýar.Productionag önümçilik döwründe mata guýulýar ýa-da gutarnykly ulanylýar.
Yalpyldawuk ysyndan başga-da, nan täze trikota mat düşek matasy, mikroblara we çişmä garşy häsiýetleri ýaly beýleki potensial peýdalary hem bolup biler.Yalpak ýagynyň tebigy antibakterial we antifungal häsiýetleri bar, bu uky gurşawynda mikroorganizmleriň ösüşini azaltmaga we has arassa we sagdyn uky ýerini ösdürmäge kömek edip biler.

Tencel
Tencel, durnukly ýygnalýan agaç pulpasyndan alnan lyosell süýüminiň markasydyr.Tencel trikota mat matras matasy, ýumşaklygy, dem almagy we çyglylygy ýuwmak aýratynlyklary bilen tanalýan bu süýümden öndürilen dokma görnüşidir.
Tencel trikota mat düşek matasy, bedeniň gyzgynlygyny kadalaşdyrmaga we çyglylygy ýok etmäge kömek edýän rahat we dem alýan uky ýüzüni üpjün etmek üçin niýetlenendir.Mata el degirmek üçin ýumşak we ýüpek duýga eýe bolup, kaşaň we rahat uky gurşawyny halaýanlar üçin meşhur bolýar.
“Tencel” trikota mat matras matasy, rahatlygy we dowamlylygy üçin peýdalaryndan başga-da, gipoallergen we bakteriýalara we beýleki mikroorganizmlere çydamlydyr.Bu, allergenlere duýgur ýa-da arassa we arassaçylyk uky gurşawyny saklamak bilen gyzyklanýan her bir adam üçin gowy saýlawy edýär.

tencel
aloe vera

Aloe Vera
Aloe wera trikota mat matras matasy, aloe wera ekstrakty bilen bejerilýän dokma görnüşidir, saglyga peýdaly bolup biler.Aloe vera rahatlandyryjy we nemlendiriji aýratynlyklary bilen tanalýan we asyrlar boýy adaty lukmançylykda we derini bejermekde ulanylýan ajaýyp ösümlikdir.
Trikota mat düşek matasynda ulanylýan aloe wera ekstrakty, adatça ösümligiň ýapraklaryndan alynýar, düzüminde witaminlere, minerallara we antioksidantlara baý jele meňzeş madda bar.Ekstrakt önümçilik döwründe mata guýulyp ýa-da mata dokalandan ýa-da örülenden soň gutarnykly ýa-da örtük hökmünde ulanylyp bilner.
Aloe wera trikota mat matras matasy, bedeniň gyzgynlygyny kadalaşdyrmaga we dynç almaga kömek edýän ýumşak we rahat uky ýüzüni üpjün etmek üçin niýetlenendir.Mata, çişmegi azaltmaga we uky gurşawynda bakteriýalaryň we beýleki mikroorganizmleriň köpelmeginiň öňüni alyp biljek çişmä garşy we mikroblara garşy häsiýetleri ýaly beýleki potensial peýdalary bolup biler.

Bambuk
Bambuk trikota mat düşek matasy, bambuk ösümliginiň süýümlerinden ýasalan dokma görnüşidir.Bambuk, çalt ösýän we dowamly ekin bolup, pagta ýaly beýleki ekinlere garanyňda az suw we pestisidleri talap edýär we bu ekologiýa taýdan amatly material saýlaýar.
Bambuk trikota mat düşek matasy ýumşaklygy, dem almagy we çyglylygy bilen tapawutlanýar.Mata tebigy ýagdaýda gipoallergen we bakteriýa garşy bolup, allergiýasy bolan ýa-da arassa we arassaçylyk uky gurşawyny saklamak barada alada edýänler üçin gowy saýlaw bolýar.
Bambuk trikota mat matras matasy hem ýokary siňdiriji bolup, bedeniň çyglylygyny we derini süpürip bilýär, ukusyny sowuk we rahat saklaýar.Mundan başga-da, mata tebigy taýdan dem alýar, howa akymyny we howa çalşygyny gowulaşdyrmaga mümkinçilik berýär, bu rahatlygy hasam güýçlendirip we bedeniň gyzgynlygyny kadalaşdyryp biler.

bambuk
kassir

Kaşmir
Kassir trikota mat matras matasy, kassir geçiniň inçe tüýlerinden tikilen dokma görnüşidir.Kaşmir ýüň ýumşaklygy, ýylylygy we kaşaň duýgusy bilen tanalýar we ony ýokary derejeli düşek üçin meşhur saýlaýar.
Kaşmir trikota mat matras matasy, sowuk aýlarda bedeniň gyzgynlygyny sazlamaga we ýylylygy üpjün etmäge kömek edýän ýumşak we rahat uky ýüzüni üpjün etmek üçin niýetlenendir.Mata, çydamlylygyny we ideg aňsatlygyny ýokarlandyrmak üçin, pagta ýa-da poliester ýaly beýleki süýümler bilen garylýar.
Rahatlyk artykmaçlyklaryndan başga-da, kassir trikota mat matras matasy, stressi azaltmak we dynç almagy höweslendirmek ýaly saglyga peýdaly bolup biler.Matanyň ýumşak we kaşaň duýgusy köşeşdiriji we rahatlandyryjy uky gurşawyny döredip biler, bu umumy ukynyň hilini we abadançylygyny ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

Organiki pagta
Organiki pagta düşek matasy, sintetiki pestisidleri, gerbisidleri ýa-da dökünleri ulanmazdan ösdürilip ýetişdirilen we gaýtadan işlenen pagtadan öndürilen dokma görnüşidir.Organiki pagta adatça tebigy usullar bilen ösdürilip ýetişdirilýär.
Organiki pagta düşek matasy, adaty pagtadan has ekologiýa taýdan arassa we dowamly hasaplanýar, sebäbi oba hojalygynda sintetiki himiki serişdeleriň ulanylyşyny azaltmaga kömek edýär.
Organiki pagta düşek matasy daşky gurşawa peýdaly bolmakdan başga-da, saglyga peýdaly bolup biler.Pagtanyň ösmeginde we gaýtadan işlenmeginde sintetiki himiki maddalaryň ýoklugy deriniň gyjyndyrylmagy we beýleki allergiki täsirleri azaltmaga kömek edip biler.

organiki pagta

  • Öňki:
  • Indiki:

  • BaglanyşyklyÖNÜMLER