Önüm merkezi

“Hometextile” adaty Hytaýda 100% poliester divan matasy

Gysga düşündiriş:

Diwanyň matasy, diwanyň umumy görnüşini, duýgusyny we berkligini kesgitlemekde möhüm rol oýnaýar.Köplenç rahatlyk, estetiki özüne çekiji we amaly ýaly faktorlara esaslanyp saýlanýar. Iň takyklyk we jikme-jikliklere üns berlen diwan matamyz, islendik ýaşaýyş meýdanyna nepislik we çylşyrymlylyk getirmek üçin niýetlenendir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jik maglumat

Divan matamyzy saýlaň we ýaşaýyş meýdanyňyzy rahatlygyň we stiliň mukaddes ýerine öwüriň.Häzirki diwanyňyzy kämilleşdirmek ýa-da köne durmuşda täze durmuş almak isleýän bolsaňyz, matamyz iň oňat saýlawdyr.

Önümiň görkezilmegi

ÖNÜMLER

GÖRNÜŞ

divan (2)
divan mata (4)
divan mata (5)
divan mata (7)

Amaly

ACVSDB (7)

Divan matamyz amaly göz öňünde tutup bezeldi.Dökülmeleriň we heläkçilikleriň bolýandygyna düşünýäris, şonuň üçin matamyzy arassalamak we ideg etmek aňsat.Diňe ýönekeý süpürmek ýa-da ýumşak maşyn ýuwmak bilen, gymmatly wagtyny we güýjüňizi tygşytlap, öňki görnüşini täzeden alyp biler.Matalarymyz hem solmaga çydamly, janly reňkleriniň wagtyň geçmegi bilen hakyky bolmagyny üpjün edip, diwanyňyzyň gözelligini ýakyn ýyllarda saklar.

Çydamlylyk

Qualityokary hilli materiallardan ýasalan diwan matamyz, wagtyň synagyna çydamly bolmagyny üpjün edip, ýokary derejeli çydamlylygy hödürleýär.Onuň berk gurluşy, könelmegine we ýyrtylmagyna garşylygy kepillendirýär, bu bolsa çagalary we öý haýwanlary bolan öýler üçin iň amatly saýlaw bolýar.Diwan matamyzyň köp ýyllap ulanylandan soňam täze we janly görnüşini saklajakdygyny bilip aňsat dynç alyň.

divan mata (6)

Omörite reňkler we nagyşlar

divan mata (7)

Ajaýyp çydamlylygyndan başga-da, diwan matamyz, islendik stil islegine laýyk ajaýyp reňkler we nagyşlar bilen öwünýär.Klassiki neýtrallary ýa-da goýy we joşgunly reňkleri halaýarsyňyzmy, bizde bar bolan bezegiňize bökdençsiz garyşjak ýa-da jümle hökmünde çykyş edýän matamyz bar.Giňişleýin saýlamamyz bilen, ýaşaýyş ýeriňizi aňsatlyk bilen bitewi we şahsylaşdyrylan görnüş döredip bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki: