Önüm merkezi

Quakard köpük düşek üçin düşek matasy

Gysga düşündiriş:

Düşek matanyň düşegiň umumy rahatlygynda möhüm rol oýnaýar, sebäbi hereketi siňdirmäge kömek edýär.Düşek mata, has ýumşak görnüşli uky ýüzüni üpjün edýär.

Oturgyç, aşaky gatlaklardan özbaşdak hereket edip bilýär we kimdir biri düşegiň üstünde aýlananda energiýa siňdirýän çeşme ýaly hereket edip biler.Bu, ýoldaşyňyzyň ýanynda uklaýan bolsa, ukusyny bozmazlyga kömek edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Trikota fabric mata çuňňur we kaşaň daşky görnüşi döretmek üçin köpük bilen birleşdirildi.Kwilting, matanyň üstünde galdyrylan nagyş döretmek prosesine degişlidir

Önümiň görkezilmegi

ÖNÜMLER

GÖRNÜŞ

IMG_2701 (20220114-170302)
IMG_2702 (20220114-170249)
IMG_2703 (20220114-170245)
IMG_2704 (20220114-170240)

Bu element hakda

Pagta ýorgan mata, ony meşhur saýlaýan birnäçe aýratynlyk bar:

IMG_5119

Softumşaklyk:Pagta ýumşak we tekiz gurluşy bilen tanalýar, derä rahat we rahat duýgy berýär.
Dem alyş:Pagta ýokary dem alýan mata bolup, howanyň aýlanmagyna we çyglylygyň bugarmagyna mümkinçilik berýär, bu bedeniň gyzgynlygyny kadalaşdyrmaga we uky wagtynda aşa gyzmagyň öňüni almaga kömek edýär.

Absorbency:Pagta oňat siňdirişe eýe bolup, bedeniň çyglylygyny netijeli ýok edýär we gijäniň dowamynda gurak saklaýar.
Çydamlylygy:Pagta, hilini ýitirmezden ýa-da çalt könelmezden yzygiderli ulanylmaga we ýuwulmaga ukyply güýçli we çydamly mata.

IMG_5120
IMG_5124

Allergiýa üçin amatly:Pagta gipoallergen bolup, allergiýa ýa-da duýgur deri bolanlar üçin ajaýyp saýlama bolýar, sebäbi gaharjaňlyga ýa-da allergiki täsirlere sebäp bolmaýar.
Easyönekeý ideg:Pagta ideg etmek aňsat we maşyn bilen ýuwulyp, ýykylyp guradylyp, yzygiderli saklamaga amatly bolýar.

Köpdürlüligi:Pagta ýorgan-düşekleri dürli dokma we sapak sanlarynda bolýar, galyňlygy, ýumşaklygy we tekizligi boýunça dürli islegleri hödürleýär.

IMG_5128

  • Öňki:
  • Indiki: