Habar merkezi

2023-nji ýylda dokma senagatynyň ykdysady işi basyş astynda başlar we ösüş ýagdaýy henizem agyr

Şu ýylyň başyndan bäri, has çylşyrymly we agyr halkara gurşawy we täze ýagdaýda has derwaýys we kyn ýokary hilli ösüş meseleleriniň öňünde meniň ýurdumyň dokma senagaty partiýa merkeziniň karar kabul etmegini we ýerleşdirilmegini doly durmuşa geçirdi. Komitet we Döwlet Geňeşi, durnukly söz we durnukly ösüşiň umumy iş meýilnamasyny ýerine ýetirdi.Esasy söz, özgertmeleri we çuňlaşdyrmagy ösdürmegi dowam etdirmekdir.Içerki epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilikde saklamak we önümçiligiň we ýaşaýyş tertibiniň çalt dikeldilmegi bilen dokma kärhanalarynyň işini we önümçiligini täzeden başlamagy Bahar baýramyndan bäri adatça durnukly boldy.Içerki satuw bazary dikeldiş tendensiýasyny görkezdi.Yza gaýtmak, oňyn faktorlar toplanmagyny dowam etdirýär.Şeýle-de bolsa, bazara bolan islegiň gowşak gowulaşmagy we çylşyrymly we üýtgäp bilýän halkara ýagdaýy ýaly faktorlaryň täsiri bilen, birinji çärýekde dokma senagatynyň önümçiligi, maýa goýumlary we dokma senagatynyň netijeliligi ýaly esasy ykdysady görkezijiler henizem pes derejede we pes derejede boldy basyş.

Yearylyň dowamynda sabyrsyzlyk bilen garaşýan dokma pudagynyň ösüş ýagdaýy henizem çylşyrymly we agyr.Dünýä ykdysadyýetini dikeltmek üçin ýeterlik hereket etmezlik, halkara maliýe bazaryndaky güýçli üýtgemeler we çylşyrymly geosyýasy üýtgeşmeler ýaly daşarky töwekgelçilikler bar.Gowşak daşarky isleg, çylşyrymly halkara söwda gurşawy we ýokary çig mal çykdajylary ýaly töwekgelçilik faktorlary theagdaýlarda dokma senagatynyň durnuklaşmagy we gowulaşmagy üçin esas henizem berkidilmelidir.

Senagatyň umumy gülläp ösmegi ep-esli ýokarlandy
Önümçilik ýagdaýy birneme üýtgeýär

Bahar baýramyndan bäri, epidemiýanyň täsiri kem-kemden azalansoň, içerki bazar dolanyşygy gowulaşmagyny dowam etdirdi, sarp edildi we dokma senagatynyň umumy gülläp ösmegi ep-esli dikeliş tendensiýasyny görkezdi, korporatiw ösüşe bolan ynam we bazar garaşmalary birleşdirildi.Hytaýyň milli dokma we egin-eşik geňeşiniň gözlegine we hasaplamasyna görä, birinji çärýekde ýurdumyň dokma senagatynyň hemmetaraplaýyn gülläp ösmek görkezijisi 55,6% bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 13 we 8,6 göterim ýokarydy. 2022-nji ýyldan bäri 50% abadançylygy we pese gaçmagy tersine 2022-nji ýylyň dördünji çärýegi. Aşakdaky gysyş ýagdaýy.

Şeýle-de bolsa, içerki we daşarky bazaryň umumy gowşak islegi we geçen ýylyň esasy bazasy sebäpli dokma senagatynyň önümçilik ýagdaýy birneme üýtgäpdi.Milli statistika býurosynyň habaryna görä, birinji çärýekde dokma senagatynyň we himiýa süýüm senagatynyň kuwwatlyk derejesi degişlilikde 75,5% we 82.1% boldy.Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 2,7 we 2,1 göterim pes bolsa-da, şol bir wagtyň özünde önümçilik pudagynyň kuwwatynyň ulanylyş derejesinden 74,5 göterim ýokarydy..Birinji çärýekde dokma pudagynda kesgitlenen ululykdan ýokary kärhanalaryň senagat goşmaça gymmaty geçen ýyl bilen deňeşdirilende 3,7%, ösüş depgini bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 8,6 göterim aşaklady.Himiki süýüm, ýüň dokma, filament dokamak we beýleki pudaklaryň senagat goşmaça gymmaty ýyl-ýyldan oňyn ösüş gazandy.

Içerki bazar ýygnamagyny dowam etdirýär
Eksport basyşy görkezýär

Birinji çärýekde, sarp ediş sahnasynyň doly dikeldilmegi, bazaryň sarp etmek isleginiň ýokarlanmagy, milli syýasatyň sarp etmegi öňe sürmek tagallalary we Bahar baýramy dynç alyşynda sarp edilişi ýaly oňyn faktorlaryň goldawy bilen, içerki dokma we egin-eşik bazary ýygnamagyny dowam etdirdi we onlaýn we awtonom satuwlar şol bir wagtyň özünde çalt ösüş gazandy.Milli statistika býurosynyň maglumatlaryna görä, birinji çärýekde meniň ýurdumda bellenen ululykdan ýokary bölümlerde egin-eşik, aýakgap we şlýapa we trikota fabric dokma önümleriniň bölek satuwy geçen ýyl bilen deňeşdirilende 9% ýokarlandy we ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 9,9 göterim ýokarlandy.Öň hatarda.Şol döwürde onlaýn geýim önümleriniň bölek satuwy geçen ýyl bilen deňeşdirilende 8,6% ýokarlandy we ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 7,7 göterim ýokarlandy.Dikeldiş azyk we sarp ediş harytlaryndan has güýçli boldy.

Şu ýylyň başyndan bäri daşarky islegiň azalmagy, bäsdeşligiň güýçlenmegi we söwda gurşawynda töwekgelçiligiň ýokarlanmagy ýaly çylşyrymly faktorlaryň täsiri astynda ýurduň dokma senagaty eksportda basyş astyndady.Hytaý gümrük maglumatlaryna görä, birinji çärýekde ýurdumyzyň dokma we egin-eşik eksporty 67,23 milliard dollar boldy, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 6,9 ​​göterim azaldy we ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 17,9 göterim peseldi.Esasy eksport önümleriniň arasynda dokma önümleriniň eksport gymmaty 32.07 milliard ABŞ dollary, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 12,1 göterim azaldy we dokma matalary ýaly goldaw önümleriniň eksporty has aýdyň boldy;egin-eşik eksporty durnukly we birneme azaldy, eksport gymmaty 35,16 milliard ABŞ dollary, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 1,3 göterim azaldy.Esasy eksport bazarlarynyň arasynda ABŞ-a, Europeanewropa Bileleşigine we Japanaponiýa dokma we egin-eşik eksporty degişlilikde 18,4%, 24,7% we 8,7% azaldy we dokma we egin-eşik eksporty bazarlara çykdy. "Guşak we ýol" we RCEP söwda hyzmatdaşlary degişlilikde 1,6% we 8,7% ýokarlandy.2%.

Peýdalaryň azalmagy azaldy
Maýa goýumlarynyň gerimi birneme azaldy

Çig malyň gymmatlygy we bazaryň isleginiň ýeterlik däldigi sebäpli dokma senagatynyň ykdysady netijeliligi şu ýylyň başyndan bäri peselmegini dowam etdirýär, ýöne marginal gowulaşma alamatlary bar.Milli statistika býurosynyň maglumatlaryna görä, birinji çärýekde ýurtda kesgitlenen ululykdan 37,000 dokma kärhanasynyň amal girdejisi we umumy girdejisi degişlilikde 17,3 bolan 7,3% we 32,4% azaldy. we geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 23,2 göterim pes, emma aşaklama şu ýylyň ýanwar-fewral aýlaryndan pes boldy.Hormat bilen 0.9 we 2.1 göterim bal azaldy.Kärhanalaryň iş girdejisiniň bellenen ululykdan ýokary girdejisi bary-ýogy 2,4% bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 0,9 göterim pese gaçdy.Senagat zynjyrynda diňe ýüň dokma, ýüpek we filament senagaty amal girdejilerinde oňyn ösüş gazandy, öý dokma senagaty içerki islegiň dikeldilmegi bilen goldanýan umumy girdejisinde 20% -den gowrak ösüş gazandy.Birinji çärýekde taýýar önümleriň dolanyşyk derejesi we dokma kärhanalarynyň bellenilen ululykdan ýokary aktiwleriniň dolanyşygy geçen ýyl degişlilikde 7,5% we 9,3% peseldi;üç çykdajy gatnaşygy 7.2%, aktiw-jogapkärçilik gatnaşygy 57,8% bolup, esasan ýeterlik derejede saklandy.
Durnuksyz bazar garaşyşlary, girdeji basyşynyň ýokarlanmagy we geçen ýylda ýokary esas ýaly faktorlaryň täsiri bilen dokma senagatynyň maýa goýum gerimi şu ýylyň başyndan bäri birneme azaldy.4.3%, 3.3% we 3,5%, telekeçilik maýa goýumlaryna bolan ynamy henizem ýokarlandyrmaly.

Ösüş ýagdaýy henizem erbet
Qualityokary hilli ösüşi işjeň ýagdaýda öňe sürüň

Birinji çärýekde, ýurduň dokma senagaty başynda basyş astyndadygyna garamazdan, mart aýyndan bäri esasy iş görkezijileri kem-kemden dikeliş tendensiýasyny görkezdi we pudagyň töwekgelçilige garşy ukyplylygy we ösüş çydamlylygy yzygiderli goýberildi.Yearylyň dowamynda sabyrsyzlyk bilen garaşýan dokma senagatynyň öňünde durýan umumy ösüş ýagdaýy henizem çylşyrymly we agyr, ýöne oňyn faktorlar hem ýygnanýar we artýar.Senagat kem-kemden durnukly dikeldiş ýoluna gaýdyp geler diýlip garaşylýar, ýöne henizem çözülmeli töwekgelçilikler we kynçylyklar köp.

Töwekgelçilik faktorlary nukdaýnazaryndan halkara bazarynyň dikeldiş perspektiwalary näbellidir, global inflýasiýa henizem ýokary derejede, maliýe ulgamynyň töwekgelçiligi ýokarlanýar we bazaryň sarp ediş ukyby we sarp edijiniň ynamy kem-kemden gowulaşýar;geosyýasy ýagdaý çylşyrymly we ösýär, halkara söwda gurşawy faktorlary ýurduň dokma senagatynyň global önümçilik kuwwatyna çuňňur gatnaşmagyna täsir edýär.Hyzmatdaşlyk has köp näbellilik getirýär.Içerki makro ykdysadyýeti durnuklaşan we gaýtadan dikeldilen hem bolsa, içerki islegi we sarp etmegi yzygiderli gowulaşdyrmak üçin esas henizem berk däl we ýokary çykdajylar we girdejini gysmak ýaly iş basyşlary henizem ýokary.Şeýle-de bolsa, amatly nukdaýnazardan seredeniňde, dokma pudagynyň ösmegi üçin möhüm şertleri döredip, ýurdumyň täze täç pnewmoniýa epidemiýasynyň öňüni almak we gözegçilik etmek täze tapgyra gadam basdy.Birinji çärýekde ýurduň jemi içerki önümi geçen ýyl bilen deňeşdirilende 4,5% ösdi.Makro esaslary yzygiderli gowulaşýar, aşa uly içerki isleg bazary kem-kemden dikelýär, sarp ediş sahnasy doly dolanýar, senagat zynjyry bilen üpjünçilik zynjyry yzygiderli gowulaşýar we dürli makro syýasatlarynyň utgaşdyrylmagy we hyzmatdaşlygy bilelikdäki ösüşi döreder .Içerki islegiň üznüksiz dikeldilmeginiň bilelikdäki güýji dokma pudagynyň rahat dikeldilmegi üçin esasy hereketlendiriji güýji üpjün edýär.Adamlaryň eklenç we moda aýratynlyklary bolan häzirki zaman pudagy hökmünde dokma senagaty, şeýle hem “uly saglyk”, “milli tolkun” we “dowamly” ýaly täze döreýän sarp ediş nokatlary esasynda bazar potensialyny ulanmagy dowam etdirer.Içerki bazaryň goldawy bilen dokma senagaty kem-kemden 2023-nji ýylda çuňňur gurluş düzedişleriniň we ýokary hilli ösüşiň durnukly ýoluna gaýdyp geler.

Dokma senagaty Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň 20-nji Milli Kongresiniň ruhuny doly durmuşa geçirer we Merkezi Ykdysady Iş Maslahatynyň degişli kararlary we ýerleşdirmeleri, "durnuklylygy saklamak bilen ösüş gazanmak" umumy äheňine eýerip, berkitmegi dowam etdirer. durnuklaşdyrmak we dikeltmek üçin esas, toplanmagy çaltlaşdyrmak we ýokary hilli ösüşiň çydamlylygyny ýokarlandyrmak we senagat zynjyryny goramaga çalyşmak Üpjünçilik zynjyry durnukly we howpsuz, dokma senagaty üpjünçiligi üpjün etmekde, içerki işjeňleşmekde oňyn rol oýnamagyny dowam etdirer pudagyň ykdysady işiniň yzygiderli gowulaşmagyna we ýylyň dowamynda ykdysady we durmuş ösüşiniň esasy maksatlaryny we wezipelerini ýerine ýetirmek üçin isleg, iş we girdeji we ş.m.goşant goşuň.


Iş wagty: Iýun-28-2023