Habar merkezi

Döş örtügi vs. Döş goragçysy

Düşegiň ömrüni uzaltmaga kömek edýän köp önüm bar.Bu önümleriň ikisi düşek örtükleri we düşek goraýjylarydyr.Ikisem meňzeş bolsa-da, bu blog tapawutlary bilmäge kömek eder.

Düşek goragçylary we düşek örtükleri ikisi hem gorag päsgelidir we ikisi hem düşegiň ömrüni uzaldyp we kepilligiň güýjüni saklap bilýän goragy üpjün edýär.
Emma gurluşykda tapawutlanýar.Düşek goragçysy diňe ukynyň ýüzüni goraýar, düşegiň örtügi bolsa düşegiň aşaky bölegini hem öz içine alýar.

Düşek goragçylary
Düşek goragçylary 5 taraply
Düşegiň ýokarsynda ýerleşdirilen we ýerleşdirilen listiň düşegi örtmegine meňzeýär.Düşek goragçylary düşek örtüklerinden has aňsat, sebäbi goragçylar düşegi tutuşlygyna örtmeýär.Kir ýuwmak üçin yzygiderli aýyrmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, bu çeýeligi goraýjylara artykmaçlyk berýär.

habarlar12

Düşek goragçylary has tygşytly.
Dökülmelerden we zyýanly bölejiklerden ýokary hilli gorag isleseňiz, olar idealdyr.Şeýle-de bolsa, düşek goraýjylary suwuk dökülmelere we beýleki bölejiklere garşy päsgelçilik hökmünde hereket etmekde täsirli.Şeýle hem ýokary hilli uky döretmäge kömek edip bilýän dem alýarlar.Iň gowusy, düşek goraýjylary suw geçirmeýän bolmaly.

Döş örtükleri
Düşek örtükleri 6 taraply
Olar fermuarlanýar we düşegiň hemme tarapyny goramaga kömek edýän düşegi ýapýar.Düşek örtükleri hem dem alýar, bu uky has amatly edýär.Örtükler düşek goragçylaryndan has berkdir we düşek näsazlyklaryndan goragy teklip edip biler.Umuman aýdanyňda, has ýokary gorag isleseňiz, düşek örtügi has gowy bolardy.Düşekleriňiz beden suwuklyklary ýaly ýygy-ýygydan dökülmäge has ýykgyn edýän bolsa, düşek örtügi hem ileri tutular.Düşek örtükleri duýgur deri bolanlar üçin has gowudyr.

habarlar11

Bahar düşeklerinde düşek örtüklerini ulanmak maslahat berilmeýär.Gapak köpük ýa-da lateks düşeklerde ulanmak üçin has amatlydyr, käbirleri umumy örtükli içki örtük ýa-da ýalyn saklaýan içki örtük ýaly içki örtük talap edýär.

Düşek örtükleri dürli görnüşlerde.
Düşek örtükleri, düşek goragçylaryndan has köp görnüşde gelýär we stilleri we materiallary islegleriňize görä düzüp bolýar.Adaty görnüşler şarlawuk örtükleri, jübü gapaklary, lenta gyralary.Materiallary üýtgedip, marka adyňyzy serhede goşup bilersiňiz.Fermuar hem düzülip bilner.

SPENIC düşek goragçylaryny we örtüklerini hödürleýär
SPENIC-de saýlamak üçin düşek örtükleri we goragçylary bar.Düşek örtügi ýa-da düşek goragçysy barada başga soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.Bu pudakda hünärmenlerimiz bar we maslahat we teklipleri bermäge şat bolarys.


Iş wagty: Iýun-28-2023