Habar merkezi

ABŞ metbugaty: Hytaýyň dokma senagatynyň haýran galdyryjy sanlarynyň arkasynda

ABŞ-nyň 31-nji maýda çap edilen "Aýallaryň geýýän gündelik" makalasy, asyl ady: Hytaýa düşünişler: Hytaýyň dokma senagaty, umumy önüm, eksport mukdary we bölek satuw söwdasy boýunça dünýäde iň uludyr.Diňe süýümiň ýyllyk önümçiligi 58 million tonna ýetýär, bu dünýädäki umumy önümiň 50% -den gowragyny emele getirýär;Dokma we egin-eşikleriň eksport bahasy 316 milliard ABŞ dollaryna barabar bolup, dünýädäki umumy eksportyň 1/3 bölegini tutýar;bölek satuw göwrümi 672 milliard ABŞ dollaryndan geçýär ... Bu sanlaryň aňyrsynda Hytaýyň dokma senagatynyň ägirt uly üpjünçiligi bar.Üstünligi berk binýatdan, üznüksiz täzeliklerden, täze tehnologiýalary ösdürmekden, ýaşyl strategiýalary gözlemekden, global tendensiýalara düşünmekden, gözleg we ösüşe ep-esli maýa goýumlaryndan we şahsylaşdyrylan we çeýe önümçilikden gelip çykýar.

2010-njy ýyldan bäri Hytaý yzygiderli 11 ýyl bäri dünýäniň iň uly önümçilik ýurduna öwrüldi we ähli pudaklarda möhüm rol oýnaýan ýeke-täk ýurtdyr.Statistika Hytaýyň 26 önümçilik pudagynyň 5-siniň dokma senagatynyň öňdebaryjy orny eýeleýän dünýäde iň ösenleriň hataryndadygyny görkezýär.

Dünýädäki iň uly egin-eşik gaýtadan işleýän kärhanany dolandyrýan hytaý kompaniýasyndan (Şençzhouou International Group Holdings Limited) mysal alyň.Kompaniýa Anhui, Zhejiang we Günorta-Gündogar Aziýadaky zawodlarynda günde 2 million töweregi egin-eşik öndürýär.Dünýäde öňdebaryjy sport eşikleri Markanyň esasy OEM-lerinden biridir.Zhejiang welaýatynda ýerleşýän Şaoksing şäheriniň Keqiao etraby dünýädäki iň uly dokma söwdasydyr.Dünýädäki dokma önümleriniň dörtden birine golaýy ýerli söwda edilýär.Geçen ýyl onlaýn we awtonom amallaryň mukdary 44,8 milliard ABŞ dollaryna ýetdi.Bu Hytaýdaky dokma toparlarynyň diňe biridir.Şandong welaýatynyň Taýan şäheriniň golaýyndaky ojiojiapo obasynda her gün 30 tonnadan gowrak mata 160,000 jübüt uzyn john öndürmek tabşyrylýar.Senagat hünärmenleriniň aýdyşy ýaly, dünýäde Hytaý ýaly baý, yzygiderli we doly dokma senagaty zynjyry bolan ýurt ýok.Diňe ýokary çig mal üpjünçiligi (nebithimiýa we oba hojalygyny goşmak bilen) däl, eýsem her dokma zynjyrynda ähli bölüniş pudaklary bar.

Pagta süýüminden, dokamakdan boýamak we önümçilige çenli bir eşik sarp edijilere ýetmezden ozal ýüzlerçe prosesi başdan geçirýär.Şonuň üçin häzirem dokma senagaty zähmeti köp talap edýän pudak bolup durýar.Hytaý müňlerçe ýyllyk dokma önümçiligi taryhy bilen dünýäde iň uly pagta öndürýän ýurt.Demografiki aýratynlyklaryň, güýçli işçi güýjüniň we BSG-e girmeginiň netijesinde döredilen mümkinçilikleriň kömegi bilen Hytaý dünýäni ýokary hilli we arzan eşikler bilen yzygiderli üpjün edýär.


Iş wagty: Iýun-28-2023