Önüm merkezi

Iň ýokary synp innowasiýa matras matalary

Gysga düşündiriş:

Häzirki wagtda bazarda ýokary derejeli rahatlyk, çydamlylyk we estetiki özüne çekiji matras matalaryny öndürmek üçin ösen materiallary we önümçilik usullaryny birleşdirýän ýokary derejeli innowasion düşek matalary bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Trikota birds guşlaryň göz matalaryndan başlap, trikota ofyň ýumşaklygyny sendwiçiň dem almagy bilen birleşdirýän, ajaýyp dem alyş we ýassyk berýän quakkard spacer matalaryna çenli bu matalar düşek dokma tehnologiýasynyň iň soňky nokadyny görkezýär.
Bu matalar köp ýyllyk gözlegleriň we ösüşiň netijesidir we häzirki ulanyjylaryň hemişe üýtgeýän zerurlyklaryny we isleglerini kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir.

Önümiň görkezilmegi

ÖNÜMLER

GÖRNÜŞ

çenil
quakkard sendwiç
quakkard spacer matasy.JPG.
trikota bird guş mata.JPG.

Bu element hakda

Iň ýokary derejeli innowasiýa düşek matalary (2)

Trikota Birds guşlaryň gözi
Beýleki umumy trikota fabrics matalardan tapawutlylykda, mata özboluşly we ýokary öndürijilikli materiallary döretmek üçin guşuň gözüne meňzeýän matadan we sandwiçden birleşdirilýär.Bu rahatlyk we dem almak üçin mata döredýär, şeýle hem ýokary howa dolanyşygyny üpjün edýän ýokary temperaturaly matany döredýär, temperaturany kadalaşdyrmaga we çyglylygyň döremeginiň öňüni alýar.
Matanyň töwereginde müňlerçe kiçijik deşik bar, görnüşi “bal taragyna” meňzeýär.Bu kiçijik deşikler birleşip, trikota birds guşlaryň göz düşek matasynyň möhüm aýratynlygyna uly goşant goşýar
Yssy tomusda ýa-da beýleki möwsümlerde bolsun, gowrulan we salkyn düşek / düşek örtügi sizi rahatlandyrar.Özüni sowuk saklamak däl-de, bu duýgyny bedeniňize getirýär.

Jacqaurd Spacer
Quakard spacer matalary üç ölçegli egrilen matadan bir görnüş bolup, özboluşly estetiki we işleýiş aýratynlyklary bilen tanalýar.Mata quakkard patterlemek ukyby bolan goşa iňňe bar maşynynyň kömegi bilen öndürilýär.
Bu mata, ýokary öndürijilikli dokma maşynlary bolan Karl Maýer goşa iňňe bar maşyn tarapyndan öndürilýär.Karl Maýer dokma tehnikasynyň öndürijisi we olaryň maşynlary bu pudakda ýokary hormatlanýar.Bu enjamda quakkard spacer matasynda çylşyrymly we jikme-jik nagyşlary döretmäge mümkinçilik berýän ösen quakkard patter ulgamlary bar.
Quakard spacer matalary ajaýyp dem alyş ukyby, çyglylygy we ýassyklary bilen tanalýar.

birinji synp
2-nji synp

Jacqaurd Sandwich
quakkard sendwiç düşek matasy, ýokary hilli düşek matasynyň bir görnüşi we quakkard patterlemek ukyby bolan goşa iňňe bar maşynynyň kömegi bilen öndürilýän üç ölçegli mata.Ajaýyp ýassyk we goldaw aýratynlyklary bolan çydamly we durnukly mata.
Quakard sendwiç düşek matasy, temperaturany kadalaşdyrmaga we gijäni rahat we rahat saklamaga kömek edýän ajaýyp dem alyş ukyby bilen tanalýar.Şeýle hem, düşegiň gury we bakteriýalardan we beýleki mikroorganizmlerden azat bolmagyna kömek edýän çyglylygy gowy häsiýetlendirýär.
Matanyň ýokarky we aşaky gatlaklarynda ýerleşýän quakkard nagyşlary, dürli çylşyrymly we jikme-jik nagyşlary döretmek üçin düzülip bilner.Bu öndürijilere bazarda tapawutlanýan özboluşly we estetiki taýdan ýakymly düşekleri döretmäge mümkinçilik berýär.
Quakard sendwiç düşek matasy çydamly we estetiki taýdan ýakymly düşek öndürmek isleýän öndürijiler üçin ýokary hilli wariantdyr.

Çenil
Düşek öndürmekde ulanylýan çenil matasy bezeg we işleýiş materialy ýalydyr.Raisedumşak, ýumşak mata bolup, onuň ýokary galdyrylan, mahmal gurluşy bilen häsiýetlendirilýär.Çenil matasy ýöriteleşdirilen dokma prosesi arkaly ýasalýar, ýumşak we çylşyrymly dokumany döretmek üçin kesilen ownuk, berk dokalan aýlawlary döredýär.
Çenil matasy dürli reňklerde we nagyşlarda bar we köplenç düşegiň ýokarky gatlagynda bezeg matasy hökmünde ulanylýar.
Çenil matasynyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, onuň ajaýyp berkligi.Matanyň berk dokalan aýlawlary ony könelmegine we ýyrtylmagyna çydamly edýär we ýumşaklygyny ýa-da gurluşyny ýitirmän gaýtalanyp ulanylmagyna çydamlydyr.
Çenil matasy ajaýyp çyglylyk häsiýetleri bilen hem bellidir.Matadaky aýlawlar howanyň erkin aýlanmagyna mümkinçilik berýär, bu bolsa temperaturany sazlamaga we ýatýan adamyň gijäniň dowamynda salkyn we rahat bolmagyna kömek edýär.

Iň ýokary derejeli innowasiýa düşek matalary (3)

  • Öňki:
  • Indiki: