Önüm merkezi

Dokalan arkaýyn dokalan quakard mata

Gysga düşündiriş:

Dokalan quakkard mata, çylşyrymly nagyşlary we dizaýnlary döredýän, ýönekeý geometrik şekillerden başlap, ýokary jikme-jik dizaýnlara çenli çylşyrymly nagyşlary we dizaýnlary döredýän ýörite dokma usuly bilen öndürilýän dokma görnüşidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Köplenç resmi ýa-da bezeg maksatly ulanylýar, sebäbi çylşyrymly nagyşlar we dizaýnlar kaşaň we ajaýyp täsir döredip biler.

Önümiň görkezilmegi

ÖNÜMLER

GÖRNÜŞ

1507efb2f9d59e64473f12a14f9ee9f
5181c80ea34d3414d34a03bdf085ec9
85360665608e462b19ac10e13bf0d51
eb58ff55c5b942b1feba538e182359d

Bu element hakda

1MO_0093

Çylşyrymly dizaýnlar
Quakard dokma önümleri çylşyrymly nagyşlary we dizaýnlary gönüden-göni matadan dokamaga ukyplydyr.Bu ýönekeý geometrik şekillerden başlap, ýokary jikme-jik şekillere çenli köp sanly dizaýn we stil döretmäge mümkinçilik berýär.

Galyňlyk we saýlama
Dokalan quakkard matras matasynyň galyňlygy üýtgäp biler.Dokalan matalarda, saýlamalaryň sany matanyň her dýuýmyna dokalan dokalýan ýüplükleriň (gorizontal sapaklar) sanyny aňladýar.Saýlawlaryň sany näçe köp bolsa, mata has dykyz we has berk we galyň dokalar.

1MO_0118
dokalan quakkard mata 1

Dokalan däl goldaw
Köp dokalan jakukard matras matalar, adatça poliester ýa-da polipropilen ýaly sintetiki materialdan ýasalan dokalmadyk mata arkasy bilen öndürilýär.Dokalanmadyk arka, mata goşmaça güýç we durnuklylyk üpjün etmek, şeýle hem düşegiň matanyň üstünden geçmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar.
Dokalanmadyk arka, düşegiň doldurylmagy bilen düşegiň daşky böleginiň arasynda päsgelçilik döredýär, tozan, kir we beýleki bölejikleriň düşege girmeginiň öňüni alýar.Bu düşegiň ömrüni uzaltmaga we arassalygyny we arassaçylygyny saklamaga kömek edip biler.

Teksturly ýüz
Dokma prosesi matanyň üstünde ýokary galdyrylan nagyş ýa-da dizaýn döredýär, oňa üç ölçegli görnüş we özboluşly gurluş berýär.

1MO_0108
1MO_0110

Çydamlylyk
Quakard matasy ýokary hilli süýümlerden we berk dokalmakdan peýdalanyp, ony berk we uzak dowam etdirýär.Köplenç abzal we öý bezegi, şeýle hem yzygiderli könelmegine we ýyrtylmagyna çydamly eşikler üçin ulanylýar.

Süýümleriň dürlüligi
Quakard matasy pagta, ýüpek, ýüň we sintetiki materiallar ýaly dürli süýümlerden öndürilip bilner.Bu ýumşak we ýüpekden gödek we dokuma çenli dürli dokumalara we bezeglere mümkinçilik berýär.

1MO_0115

  • Öňki:
  • Indiki: